Regulamin

Regulamin sklepu oraz informacje o sprzedającym

I. Informacje o sprzedającym

Lokalna Palarnia Mała Czarna sp. z o.o. Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, NIP: 8982228794, KRS 0000664635  REGON: 366606093 . w treści „Regulaminu” zwanym dalej „Sprzedającym”.
Dane kontaktowe:
mail: kontakt@czarnydeszcz.pl
tel. 789057046
adres korespondencyjny: Kawiarnia „Mała Czarna”, Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

II. Obowiązki Sprzedającego
Sprzedający jest zobowiązany przepisami:

  • Kodeksu Cywilnego
  • Ustawy o prawach konsumenta
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Kodeksu spółek handlowych
  • RODO
  • Ustawy o ochronie danych osobowych

III. Regulamin
Dla szczegółowego doprecyzowania warunków korzystania ze sklepu, zawierania umowy kupna – sprzedaży, świadczenia innych usług (w tym elektronicznych) został stworzony Regulamin.

IV. Dane osobowe
W trakcie procesu zakupowego klient podaje nam swoje dane:
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres mailowy
– imię i nazwisko.
Jest to niezbędne dla zrealizowania zamówienia i dostawy. Dane te są potrzebne również dla utworzenia konta użytkownika. Sprzedający nie przekazuje tych danych dalej w celach spamowania, marketingu czy reklamy. Sprzedający musi jednak użyć danych do wysyłki w związku z tym zastrzega, że może je przekazywać podwykonawcom:
DPD Sp. z o.o. / Warszawa
InPost Sp. z o.o. / Kraków
Polskie ePłatności S.A. / Tojęcina
Nazwa.pl Sp. z o.o. / Kraków
Podawanie danych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane. Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

V. Prawa autorskie
Materiały na stronie należą do Sprzedającego ze względu na posiadanie praw autorskich lub są wykorzystywane na podstawie umów licencyjnych. Zabronione jest wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody szczególnie do celów promocyjnych, reklamowych czy sprzedażowych.

VI. Ceny
Ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego zawierają odpowiedni podatek VAT a więc są cenami brutto. Nie zawierają kosztu transportu.

VII. Zamówienie
Nabycie określonego produktu wymaga złożenia zamówienia polegającego na odpowiednim wypełnieniu dostępnych w Sklepie formularzy elektronicznych, w ramach których określasz m.in. jaki produkt chciałbyś nabyć, podajesz niezbędne dane, akceptujesz Regulamin oraz cenę i koszty dostawy (jeżeli dotyczy) oraz potwierdzasz dokonanie zamówienia. W zależności od funkcjonalności Sklepu złożenie zamówienia może wymagać dokonania rejestracji i założenia konta.

VIII. Zawarcie umowy
Umowę kupna – sprzedaży zawiera się w chwili wypełnienia wszystkich wymaganych formularzy oraz po podaniu danych niezbędnych do wykonania umowy. W przypadku zamówień towarów poprzez sklep internetowy odbywa się to po zaakceptowaniu regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „kup i zapłać”.

IX. Dostawa
Dostawa wykonywana jest na podstawie wybranej w procesie dokonywania zakupu przez Kupującego jednej z opcji dostawy. Opcje dostawy są ustalane przez Sprzedającego. Nie ma możliwości zawarcia umowy z założeniem, że dostawa będzie mogła być zrealizowana w inny, niesprecyzowany przez Sprzedającego sposób.

Czas realizacji dostawy może zajmować od 2 do 7 dni.

X. Usługi
Poprzez stronę internetową mogą być realizowane usługi elektroniczne. Ich zakres i ilość są zależne od funkcjonalności strony aktywnej w danym momencie. Niektóre z usług mogą wymagać podawania danych oraz akceptowania regulaminu.

XI. Reklamacje
Jesteśmy zobowiązani do dostarczania konsumentom produktów bez wad fizycznych i prawnych. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać informacje niezbędne do jej rozpatrzenia, w tym niezbędne dane oraz opis reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

XII. Prawo odstąpienia
Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym możesz odstąpić od umowy na nabycie produktu od Sprzedającego poprzez sklep internetowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile zostałeś o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. W takim przypadku masz obowiązek zwrócić nam produkt lub przekazać ją osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Adres do zwrotu: . Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. W przypadku gdy złożyłeś oświadczenie o odstąpieniu zanim przyjęliśmy Twoją ofertę, przestaje ona wiązać. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu rozpoczyna się od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba inna niż przewoźnik weszła w jego posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu produktów – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

XIII. Oświadczenie o odstąpieniu
W celu wykonania prawa odstąpienia należy złożyć oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone w dowolny sposób. Zalecamy skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik 1. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu i przesłania Sprzedającemu. Niezwłocznie potwierdzimy na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

XIV. Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy niezwłocznie ale nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

XV. Wyjątki od prawa odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów: o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, o ile został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według jednostkowej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb; których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy; których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XVI. Ochrona praw konsumenckich
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu z nami m.in. zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XVII. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla umowy Regulaminu oraz stosunków prawnych z nim związanych, jest prawo polskie.

XVIII. Treść regulaminu i jego zmiany
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmieniania treści Regulaminu. Użytkownicy korzystający z usług elektronicznych, którzy dla ich realizacji zostaną poinformowani o zmianach drogą elektroniczną. Akceptacja nowego Regulaminu będzie dobrowolna ale konieczna dla dalszej realizacji usług.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Pobierz wzór